Instytut Konsultingowo-Doradczy PUBLICO Krystian Dudek zrealizował w 2015 roku, dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, w ramach projektu: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego, cykl szkoleń pn.: „Kreowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej”, dla dwóch grup szkoleniowych. (…) W szkoleniach łącznie wzięło udział 36 osób, głównie dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego.

Szkolenia prowadzone przez firmę PUBLICO zostały ocenione bardzo wysoko, zarówno pod względem jakości programu szkoleniowego
i stopnia jego realizacji (…), jak również przygotowania merytorycznego trenerów i sposobu prowadzenia przez nich zajęć (…). Prowadzących określono w ankietach ewaluacyjnych jako wybitnych specjalistów – praktyków, potrafiących przekazać wiedzę i umiejętności w ciekawy sposób w sprzyjającej atmosferze. Pozytywnie oceniono także, przygotowane przez Instytut PUBLICO, materiały szkoleniowe (…). Uczestnicy uznali szkolenia za bardzo przydatne w pracy zawodowej oraz wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach, prowadzonych przez Instytut Publico i Pana Krystiana Dudka.

Bożena Borowiec
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego