Regulamin konkursu „Kubki Publico”

3

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE’U Instytut Publico

I. DEFINICJE

 1. Organizatorem Konkursu „Kubki Publico” jest Instytut Publico z siedzibą w Sosnowcu, ul. Warszawska 7/1, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, udzieli odpowiedzi na pytanie opublikowane na tablicy Fanpage’a Instytutu Publico.
 3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest 3 Uczestników, którzy w najciekawszy według jury sposób odpowiedzą na pytanie: „Co według Ciebie jest najważniejsze we współpracy z agencją PR?”
 4. Nagrodą do wygrania w konkursie jest wybrany jeden kubek Instytutu Publico

II. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.04.2016 o godz. 16:10 i kończy się 15.04.2016 o godzinie 14:30. Konkurs odbywa się pod postem konkursowym –> https://www.facebook.com/instytutpublico/posts/615741275244059
 2. Każdy Uczestnik powinien być fanem Instytut Publico na Facebooku: https://www.facebook.com/instytutpublico/?fref=ts
 3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 4. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE

 1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu, przesłać kubek Zwycięzcy na podany prywatnie adres przesyłki.
 2. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: agataczarnecka@instytutpublico.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 3. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: agataczarnecka@instytutpublico.pl.
 4. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora agataczarnecka@instytutpublico.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 6. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Instytutu Publico.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

4