Pan Krystian Dudek współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach jako wykonawca szkolenia z zakresu komunikacji medialnej dla pracowników ww. instytucji. Powyższe szkolenie zrealizowano w ramach programu „Wsparcie specjalistycznego doradztwa lub konsultacji oraz superwizji dla osób pracujących z rodzinami doświadczającymi skutków problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie” (…) Współpraca z Panem Krystianem Dudkiem okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Zlecone zadania zostały przeprowadzone rzetelnie, zgodnie z umową oraz przedstawionym harmonogramem zajęć. Profesjonalne przeprowadzanie szkolenia oraz przekazanie uczestnikom obszernej wiedzy merytorycznej, zarówno w formie wykładowej jak i warsztatowej, spowodowało wzrost świadomości i wiedzy pracowników PCPR z zakresu komunikacji medialnej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Pan Krystian Dudek spełnił nasze oczekiwania i dlatego otrzymuje rekomendacje jako solidny oraz profesjonalny Wykonawca.

mgr Barbara Terlecka-Kubicius, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach